Kamieniarstwo Kołosowski

Ratuszowa 14,
67-400 Wschowa
powiat: Wschowa

Tel: 603 559 427
E-Mail: biuro@kamieniarstwo-kolosowski.pl
Strona www: http://www.kamieniarstwo-kolosowski.pl

Kamieniarz Wschowa

Firma działa na rynku usług kamie­niar­skich od 1993 roku. Zdo­byte na prze­strzeni 27 lat doświad­cze­nie w branży kamie­niar­skiej w połą­cze­niu z wysoce wykwa­li­fi­ko­wa­nymi pra­cow­ni­kami gwa­ran­tuje Pań­stwu obsługę na naj­wyż­szym pozio­mie. Podej­mo­wa­nie trud­nych wyzwań i wycho­dze­nie z nich zwy­cię­sko jest w naszej fir­mie na porządku dzien­nym. Zaufało nam już wielu Klientów.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą wyro­bów z kamie­nia. Zakład kamie­niar­ski spe­cja­li­zuje się głów­nie w pro­duk­cji nagrob­ków, wyko­ny­wa­nych z pocho­dzą­cych z całego świata kamieni naturalnych.

W ofer­cie znajdą Pań­stwo także bogaty wybór ele­men­tów budow­la­nych z kamie­nia, takich jak:

  • para­pety,
  • schody,
  • blaty kuchenne,
  • posadzki,
  • kominki,
  • ele­wa­cje itp

Chcąc w jak naj­więk­szym stop­niu spro­stać ocze­ki­wa­niom naszych klien­tów stale posze­rzamy naszą ofertę o wyroby znaj­du­jące zasto­so­wa­nie w przed­się­wzię­ciach zwią­za­nych z budową czy wykoń­cze­niem domu.

Tagi:

Nagrobki Wschowa, Parapety Wschowa, Schody Wschowa, Blaty Wschowa,
Nagrobki pojedyncze Wschowa, Nagrobki podwójne Wschowa, blaty kuchenne Wschowa,
Kominki Wschowa, Posadzki Wschowa, Elewacje Wschowa

Pozostałe Polecane firmy